FaIRO erbjuder konsulentstödd förstärkt familjehemsvård med fokus på ett välfungerande team runt den unge

FaIRO erbjuder konsulentstödd förstärkt familjehemsvård med fokus på ett välfungerande team runt den unge

Familjehem med uppdrag för FaIRO ska erbjuda den unge en god och trygg hemvist. FaIRO har familjehem i Uppsala län. Våra familjehem har olika bakgrund och kompetenser och alla är utredda av våra egna konsulenter. Familjehemmet ska i nära samarbete med den unges coach och familjehemskonsulent verka för att de uppsatta målen i vård- och genomförande planen för placeringenuppnås. 

Till familjehemsplaceringen matchar FaIRO en coach till den unge utifrån aktuell problematik och utifrån de faktorer som ligger till grund för placering. 

Coach

Coachen fungerar som ett förstärkt stöd till den unge. Våra coacher har olika bakgrund och erfarenhet av socialt arbete, med relevant utbildning såsom socialpedagog, lärare, fritidspedagog och undersköterska. De är utbildade inom MI, återfallsprevention och har kunskap om självskadebeteende inom NPF-diagnoser.  Coacherna har kulturkompetens och olika språkkunskaper.

Familjehemskonsulenten ansvarar för

regelbundna nätverksmöten under placeringens gång.

att genomförandeplan implementeras och följs upp regelbundet.

en god kommunikation och dialog i nätverket.

månadsrapportering till uppdragsgivare.

journalföring.

 

samverkan med andra instanser så som skola, psykiatri och andra myndigheter.  

Familjehemskonsulenten finns tillgänglig dygnet runt för familjehemmet.  

FaIRO:s familjehemskonsulenter utbildar sina familjehem i ”Ett hem att växa i”.  

Drogtest  

FaIRO ombesörjer drogtest när det ingår i uppdraget från Socialtjänsten.  

Externa aktörer 

FaIRO har möjlighet att utifrån överenskommelse med uppdragsgivare ta in expertis med spetskompetens såsom alkohol- och drogterapeut, psykolog och extern handledare som kan komma att arbeta med specifik problematik hos den unge eller i utbildande syfte för nätverket.