Vilka är vi?​

Vilka är vi?​

HISTORIK

FaIRO har funnits sedan 2015. Verksamhetens inriktning var till en början att förmedla kvalificerade kontaktpersoner/coacher till uppdragsgivare. År 2018 utökades verksamheten med familjehemsvård. Samma år utfärdade IVO tillståndsbevis till FaIRO för att bedriva förstärkt familjehemsvård.

Utifrån den målgrupp som FaIRO inriktar sig på, ungdomar med komplex problematik, ser vi styrkan av en riktad insats med rätt kompetens.

De familjehem som arbetar med oss har erfarenhet av att möta barn och unga som har farit illa i livet av olika orsaker och som behöver en förståelse och kunskap i det. Familjehemmen har olika kompetens och livserfarenhet med den gemensamma nämnaren att vilja ge den unge möjlighet till delaktighet, tillit och trygga relationer. 

Då vi i arbetet med ungdomarna sett hur viktig coachens roll är, så blir det ett självklart val för oss att i samband med en familjehemsplacering knyta an en coach till nätverket runt den unge.

Namnet FaIRO är inspirerat från Firo-modellen som är en teori grundläggande mellanmänskliga relationer. Firo-modellen lyfter fram tre grundläggande behov som är gemensamma för alla människor; behovet att känna som betydelsefull, kompetent och omtyckt. Dessa behov uttrycks i våra beteenden, i våra känslor och i vår självbild.

Kring ett placerat barn/ungdom bildar vi ett nätverk bestående av familjehem, coach, biologiska föräldrar, familjehemskonsulent och socialtjänst. Gruppens dynamik och samarbete är i ständig utveckling under placeringens gång.

VÄRDEGRUND

FaIRO: s värdegrund vilar på människors lika värde. Våra värdeord är RESPEKT, OMTANKE och STRUKTUR – är vår kompass, och är vägledande i allt vi gör.

För oss på FaIRO står alltid barnen och de ungas bästa i centrum. Vårt uppdrag präglas av att ge människor en chans i livet. Förståelse och ömsesidig respekt är grundläggande och en nödvändighet för att nå tillit och förtroende, och därmed ha goda förutsättningar för att en familjehemsplacering ska bli lyckad.  

ARBETSSÄTT/METOD

Barnens behov i centrum (BBIC) genomsyrar FaIRO: s arbetssätt och mötesstrukturer. 

FaIRO arbetar utifrån varje individs egna resurser och behov med inriktning mot en trygg och strukturerad vardag med en daglig sysselsättning och en meningsfull fritid.  

Målet med familjehemsplaceringen utgår från den unges vårdplan.  

Inom FaIRO arbetar vi förebyggande gentemot verbal argumentation som i sin tur kan leda till fysiskt våld. Vårt förhållningssätt präglas av ett icke konfrontativt bemötande med tydlighet, respekt, delaktighet och engagemang för den enskilde individen och dennes situation.  

FaIRO har som mål att den unge ska vilja ha en aktiv roll och själv vara drivande i sitt eget förändringsarbete.